Ondersteuning van allochtone meisjes om hun participatie, veerkracht, onderwijs en talenontwikkeling te verbeteren


ZONTA CLUB WAASLAND heeft aan MAKE ME SMILE vzw een donatie geschonken van 2 500 € om een project uit te voeren met als doelstelling kwetsbare meisjes uit het Waasland te ondersteunen in hun ontwikkeling.    

MAKE ME SMILE vzw ziet VLOS vzw uit Sint-Niklaas als een schakel om bovenvermeld project uit te voeren.   

VLOS vzw is een maatschappelijke vereniging die opkomt voor een menswaardig bestaan voor vluchtelingen. Reeds jarenlang bouwt de vereniging een relatie op met vluchtelingen waaraan ze een laagdrempelige en langdurige hulp biedt.

Hulpverlening in schoolverband

Iedere maand wordt de organisatie aangesproken door allochtone ouders om de schoolfacturen van hun kinderen te helpen betalen. Vanwege een tekort aan financiële middelen is VLOS vzw niet altijd in de mogelijkheid om een positief gevolg te geven aan hun bezorgdheid. Dit betekent voor de betrokken meisjes dat ze vaak niet meekunnen op schooluitstap of schoolreis.    

In het kader van dit project, waarbij er een budget van 2 500 € beschikbaar is om kwetsbare meisjes te ondersteunen, ziet VLOS vzw echter wel een mogelijkheid om enig soelaas te bieden.   

 

VLOS vzw zal uit de schoolfacturen die haar vanaf oktober 2023 worden aangeboden alle facturen voor meisjes selecteren. Vervolgens zullen op deze facturen de items geselecteerd worden die de meisjes ondersteuning kunnen bieden op vlak van participatie, veerkracht, leerondersteuning en talentontwikkeling. 

 

Mogelijke items die zouden kunnen in aanmerking komen voor dit project zijn:  

 

  • schoolreizen,
  • bosklassen, zeeklassen, openluchtklassen, plattelandsklassen,
  • outdoor stages (stages in het binnen- en buitenland die aansluiten bij de leerplandoelen van een gekozen studierichting).  
  • reizen in binnen- en buitenland die aansluiten bij de gekozen studierichting met als programma het deelnemen aan workshops en het bezoeken van bedrijven. 

Hulpverlening buiten de school

Activiteiten die buiten de schooluren georganiseerd worden of deel uitmaken van vrijetijdsbesteding en bevorderlijk zijn voor het vergroten van participatie en veerkracht van meisjes komen eveneens in aanmerking voor dit project. 

Mogelijke items zijn:   

  • huiswerkbegeleiding,
  • kampen (sportkampen, taalkampen),
  • inschrijvingen lidmaatschap voor sport,
  • culturele daguitstappen,

 

Wenst u méér te vernemen over dit project ?

Neem contact op met de heer Frank Van Wolvelaer, vrijwillige Bestuurder bij VLOS vzw.

Tel.: 03/766 29 13.     E-Mail: frank@vlos.be

 

Geloof jij ook dat dit project zinvol is ?

 

Overweeg een gift op het rekeningnummer van vzw MAKE ME SMILE BE61 7390 2177 8117, Marktstraat 58, 9990 Maldegem.

Vzw MAKE ME SMILE engageert zich alvast voor de financiële omkadering van het project en is zeer erkentelijk voor elke gift.