Statuten VZW 'Make Me Smile'


Titel I: Benaming, zetel, belangeloos doel, tijdsduur

Art. 1.
Benaming - zetel

1.1. De vereniging zonder winstoogmerk heeft als benaming: ‘MAKE ME SMILE’. Ze is een micro-VZW in de zin van art.1:29 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen van 29 maart 2019 en verwijst er aanvullend naar, deel 3,boek 9 ervan.

1.2. Zij heeft haar zetel binnen het Vlaamse Gewest. Het Bestuursorgaan is gerechtigd die zetel te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging.

Art. 2.
Belangeloos doel

2.1. De vereniging heeft als belangeloos doel hulp te bieden aan kinderen, verblijvend op Belgisch grondgebied en die uit kwetsbare gezinnen komen of die leven in moeilijke economische/maatschappelijke omstandigheden. Zij richt zich op het verbeteren van de levensomstandigheden van die kwetsbare kinderen en streeft ernaar hen de kans te geven zich aan te passen aan de gemeenschappelijke waarden van de maatschappij via toegang tot onderwijs, deelname aan para schoolse activiteiten, medische zorgen of elke andere actie die hun levenskwaliteit ondersteunt.

De doelgroep voor haar werking omvat de periode vanaf 5 jaar tot en met 18 jaar.

2.2. De vereniging streeft haar belangeloos doel met alle middelen na, en in het bijzonder werkt de vereniging nauw samen met diensten en personen die in eerste lijn geconfronteerd worden met kwetsbare kinderen en hun familie.

2.3. De vereniging mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

Art. 3.
Tijdsduur

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ontbonden worden na beslissing van de Algemene Vergadering.

Titel II: Leden, toetreding en beëindiging van het lidmaatschap

Art. 4.
Leden

De vereniging is samengesteld uit leden, zijnde fysieke personen of rechtspersonen.
Het aantal vaste leden mag niet minder zijn dan twee, hun aantal is onbeperkt.

Art. 5.
Toetreding en beëindiging van het lidmaatschap

5.1. De vaste leden dienen aan de volgende criteria te voldoen: personen die het belangeloos doel van de vereniging onderschrijven en zich willen inzetten voor kinderen en jongeren en daarvoor bereid zijn fondsen te werven.

5.2. Een fysieke persoon of rechtspersoon kan als nieuw lid worden aanvaard door een aanvraag bij het Bestuursorgaan van de vereniging tot toetreding als lid schriftelijk in te dienen. Die aanvraag wordt door het Bestuursorgaan voorgelegd aan de Algemene Vergadering die hierover een besluit neemt samen.

5.3.1. Een lid kan zich te allen tijde uit de vereniging terugtrekken door schriftelijk ontslag in te dienen, mits een termijn van 14 dagen te respecteren.

5.3.2. De uitsluiting van een lid kan door de Algemene Vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen in volgende gevallen:

 • wegens handelen in strijd met het belangeloos doel van de vereniging zoals omschreven in artikel 3 van huidige statuten.

De uitsluiting zal worden opgenomen als agendapunt en het desbetreffend lid zal worden opgeroepen en zal gehoord worden.
Het Bestuursorgaan kan het betrokken lid schorsen tot het besluit van de Algemene Vergadering.

5.3.3. Het lidmaatschap eindigt bij overlijden of, in het geval van een rechtspersoon, door ontbinding, fusie, splitsing, nietigheid of faillissement.

5.4. De ontslagnemende, geschorste of uitgesloten leden, evenals hun schuldeisers, erfgenamen of rechtverkrijgenden van het overleden of failliete lid, hebben geen enkele aanspraak tegenover het vermogen van de vereniging.

Titel III: Bijdragen

Art. 6.

De leden zijn verplicht een jaarlijkse bijdrage te betalen. Deze bedraagt minimum honderd euro (€ 100) en maximum tweehonderd vijftig euro (€ 250). De jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Titel IV: Organisatie en Bestuursorgaan van de vereniging

1. Algemene Vergadering, haar werking en bevoegdheid
Art. 7.
Samenstelling

7.1. De Algemene Vergadering is het algemeen leidinggevend orgaan van de vereniging.

7.2. Ze omvat alle leden van de vereniging.

7.3. Ieder lid heeft 2 stemrechten in de Algemene Vergadering.

Art. 8.
Organisatie

8.1. De gewone Algemene Vergadering van de vereniging zal ieder jaar voor het einde van de maand mei samenkomen voor de goedkeuring van de begroting van het nieuwe jaar en de rekening van het voorbije jaar.

8.2. Bijzondere Algemene Vergaderingen kunnen eveneens opgeroepen worden door de Voorzitter of de Secretaris of op aanvraag zoals bepaald in art. 14 hierna telkens wanneer het doel of het belang van de vereniging zulks vereist en in elk geval binnen de 21 dagen na ontvangst van een verzoek tot bijeenroeping zoals hiervoor vermeld en gehouden uiterlijk de 40ste dag na het verzoek.

Art. 9.

De leden worden tenminste vijftien dagen vóór de vergadering opgeroepen. Die oproeping, die plaats dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda die werd vastgelegd door het Bestuursorgaan van de vereniging. De toelichtende stukken of onderwerpen voor besluitvorming worden bijgevoegd. Deze oproeping wordt elektronisch meegedeeld aan de leden.

Art. 10.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van het Bestuursorgaan van de vereniging. Bij diens afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de Ondervoorzitter of door het oudste bestuurslid. Het verslag van de vergadering wordt opgemaakt door de Secretaris van de vereniging.

Art. 11.

Elk lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander lid, voorzien van een schriftelijke volmacht. Een lid kan maximaal 5 schriftelijke volmachten ontvangen.

Art. 12.

De notulen van die Algemene Vergadering worden bezorgd aan elk lid. De goedgekeurde verslagen worden door de Secretaris van de vereniging gebundeld en bewaard. De volmachten van de vertegenwoordigde leden worden gehecht aan de notulen van de vergadering. De notulen en eventuele uittreksels worden ondertekend door de Voorzitter samen met de Secretaris of door twee daartoe gemachtigde leden van het Bestuursorgaan.

Art. 13.
Bevoegdheid

Volgende punten vereisen een beslissing van de Algemene Vergadering:

 • de goedkeuring en wijziging van de statuten,
 • de benoeming van de bestuurders telkens voor een maximum hernieuwbare termijn van vier jaar,
 • de afzetting van de bestuurders,
 • de benoeming en gebeurlijk afzetting van een commissaris,
 • het jaarlijkse kwijting geven aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris, evenals in voorkomend geval het instellen van een verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissaris,
 • de jaarlijkse goedkeuring van de begroting en de rekeningen van de vereniging,
 • de ontbinding of fusie van de vereniging en de benoeming van de vereffenaar,
 • de aanvaarding van nieuwe leden,
 • de uitsluiting van een lid op voorstel van het Bestuursorgaan
 • het bepalen, op voorstel van het Bestuursorgaan van de jaarlijkse bijdragen ten laste van de leden en alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.
Art. 14.

Een Buitengewone Algemene Vergadering wordt samengeroepen ingeval van:

 • een aanvraag door twee derde van de leden van het Bestuursorgaan,
 • een aanvraag door twee vijfden van de leden.
Art. 15.
Beraadslaging

15.1. Een geldige Algemene Vergadering vereist altijd de aanwezigheid of vertegenwoordiging van de helft + één van de leden.

15.2. Wanneer dat quorum bij een eerste oproeping niet wordt behaald, kan ten vroegste 15 dagen na de datum van de eerste vergadering, en met een zelfde agenda een tweede vergadering worden bijeengeroepen.

15.3. Die kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De besluiten worden goedgekeurd op de wijze en met een meerderheid van de helft plus 1 of op de wijze zoals hierna bepaald in 15.6 en volgenden.

15.4. Tenzij anders in deze statuten bepaald, worden de beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid van uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden niet meegeteld bij het berekenen van de meerderheid. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

15.5. In geval van wijziging van de statuten, uitsluiting van een lid, of van een vrijwillige ontbinding van de vereniging, zullen de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dd. 29 maart 2019 worden gevolgd. Dit houdt in dat voor een statutenwijziging de Algemene Vergadering alleen op geldige wijze kan beraadslagen wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping én wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden niet meegeteld bij het berekenen van de meerderheid. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging werd opgericht of wanneer het de ontbinding van de vereniging betreft, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden niet meegeteld bij het berekenen van de meerderheid. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

2. Het Bestuursorgaan, zijn werking en bevoegdheid
Art. 16.
Samenstelling

16.1. Het Bestuursorgaan van de vereniging bestaat uit minstens drie (3) leden, en maximum zes (6) leden. Indien en zolang de vereniging minder dan drie leden heeft, mag het Bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders.
Zij worden door de Algemene Vergadering benoemd en zijn door haar te allen tijde afzetbaar.

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.
De bestuurders gaan uit hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting aan.

16.2. Een ontslagnemend lid van het Bestuursorgaan beëindigt zijn mandaat bij het ontslag. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, coöpteert het Bestuursorgaan, indien nodig, een vervanger die de functie uitoefent tot de eerstvolgende Algemene Vergadering, die dan definitief in de vervanging voorziet.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het Bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

16.3.Het Bestuursorgaan kiest onder de bestuurders een voorzitter, deze persoon zal de titel van Voorzitter dragen.

Art. 17.
Men houdt op lid te zijn van het Bestuursorgaan ingeval van:
 • ontslag bekendgemaakt aan het Bestuursorgaan door middel van een schriftelijke kennisgeving,
 • overlijden,
 • uitsluiting door de Algemene Vergadering,
 • wanneer en vanaf het ogenblik waarop een verlopen mandaat niet verlengd wordt door de Algemene Vergadering.
Art. 18.
Organisatie

18.1. Het Bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als nodig is voor de goede organisatie en werking van de vereniging en minstens éénmaal per jaar.

18.2. De Voorzitter stelt de dagorde op en roept het Bestuursorgaan samen.

Art. 19.
Bevoegdheid

19.1. Het Bestuursorgaan is de uitvoerende macht van de vereniging. Alle onderwerpen die niet onder de bevoegdheid van een ander orgaan ressorteren op grond van wetsvoorschriften of van een uitdrukkelijke bepaling in de huidige statuten, of geschreven delegatie, behoren tot zijn bevoegdheid.

19.2. Het Bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op te treden namens de vereniging en om alle daden van beheer en van beschikking te verrichten die binnen het doel van de vereniging vallen, met uitzondering van deze die door de wet of de statuten aan de Algemene Vergadering zijn toegewezen. Hij vertegenwoordigt de vereniging, zonder bijkomende machtiging van de Algemene Vergadering, bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke akte of handeling.

Art. 20.
Vertegenwoordiging

De vereniging is geldig verbonden ten opzichte van derden door de samengevoegde handtekeningen van de Voorzitter en een andere bestuurder; of indien de Voorzitter verhinderd is, door twee bestuurders.

Art. 21.
Mandaten

Het Bestuursorgaan mag specifieke mandaten verlenen om de vereniging te vertegenwoordigen.

Art. 22.

22.1. Een geldige vergadering vereist altijd de aanwezigheid of vertegenwoordiging bij volmacht van de helft + één van de leden én van de bestuurders. De oproepingsbrief voor die vergadering van het Bestuursorgaan bevat datum, plaats en uur van de vergadering evenals de agenda en gebeurlijk de toelichtende stukken en wordt minstens drie dagen op voorhand bezorgd aan de leden van het Bestuursorgaan. Tijdens de vergadering kunnen er punten toegevoegd worden aan de agenda indien alle leden van de Bestuursorgaan daarmee instemmen. De verzending van de oproepingsbrief gebeurt in principe elektronisch.

22.2. In geval van dringende noodzaak kan er vergaderd worden tussen de leden van het Bestuursorgaan die alsdan per drager of telefonisch konden worden bereikt binnen 24 uur op plaats, dag en uur dat werd medegedeeld.

22.3. Er kan evenwaardig vergaderd worden via videoconferentie of via mail bevestigde besluitvorming.

22.4. De Voorzitter zit de vergadering voor. In geval deze afwezig is wordt ze voorgezeten door het bestuurslid dat het langst in functie is.

22.5. Een lid van het Bestuursorgaan kan zich via een volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid van het Bestuursorgaan. De volmacht is schriftelijk en kan worden gegeven via elektronische post. De volmachten van de vertegenwoordigde leden worden gehecht aan de notulen van de vergadering.

22.6. De notulen van de vergadering worden aan elk lid bezorgd. De goedgekeurde notulen worden gebundeld en bewaard en worden getekend door de Voorzitter

Titel V: Begroting en rekeningen

Art. 23.

Het boekjaar van de vereniging begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Het eerste boekjaar begint uitzonderlijk op de dag van de oprichting en zal eindigen op 31 december 2021.

Titel VI: Ontbinding van de vereniging

Art. 24.

Bij ontbinding van de vereniging zoals geregeld in de bepalingen opgenomen bij de bevoegdheden van de Algemene Vergadering wordt het eventuele netto vermogen toegekend aan één of meerdere verenigingen zonder winstuitkering waarbij ‘hulp aan kinderen en jongeren’ tot de objectieven behoort.

Titel VII: Algemeen

Art. 25.

Voor al wat krachtens deze statuten niet wordt geregeld, wordt verwezen naar het wetboek van vennootschappen en verenigingen van 29 maart 2019.

Art. 26.

Bij tegenstrijdigheid tussen verschillende rechtsbronnen geldt de volgende voorrangsregeling in volgorde van toepassing en dalende voorrang van belangrijkheid:

 • de dwingende wettelijke regelingen m.b.t. de verenigingen zonder winstuitkering uit het wetboek van vennootschappen en verenigingen van 29 maart 2019 gaan altijd vóór,
 • de specifieke bepalingen van de statuten gaan vóór op die wettelijke bepalingen, voor zover deze een beschermend karakter hebben naar de leden toe en de specifieke bepalingen meer bescherming bieden aan de leden dan de wet dit doet
 • de specifieke bepalingen van de statuten gaan altijd vóór op die wettelijke bepalingen in de mate dat het slechts gaat over aanvullende regels in die wet,
 • de specifieke regels van een bepaalde rechtsbron gaan altijd vóór op de generieke regel van dezelfde rechtsbron.

Titel VIII: Overgangsbepalingen

Worden voor de eerste maal als bestuurders benoemd:

 1. Mevrouw Geneviève POTVLIEGE, geboren te Maldegem op 18 januari 1951, wonende te 9990 Maldegem, Marktstraat 58.
 2. Mevrouw Isabella VANDEN BULCKE, geboren te Roeselare op 21 januari 1948, wonende te 9070 Heusden, Park ter Kouter 11.
 3. Mevrouw Francine MAEYENS, geboren te Gent op 03 juni 1950, wonende te 1936 Verbier (Zwitserland), Route de Verbier Station 86.
 4. Mevrouw Isabelle THIRY, geboren te Roeselare op 22 juli 1959, wonende te 8490 Varsenare, Nieuwenhovedreef 19.
 5. De heer Jean-Luc CROEGAERT, geboren te Brasschaat op 22 februari 1954, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Casinostraat 37.